0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033101.jpg

 

آینه جم:امید فراغت

از دانشجوی نماد آزادي خواهی، دموکراسی و تغییر و تبدیل به دانشجوي نماد بیکاري و مهاجرت شدیم! 

چه روش و منشی واقعیت های تلخِ دانشجویی امروز را ایجاد کرده است؟ 

روزي روزگاري دانشجویی مظهر و نماد باز تولید و بازتعریف وضعیت موجود بود. حکمرانان موظف به پاسخگویی به دانشجویان بودند و به تعبیري دانشجویان سَر، چشم، گوش و زبان جامعه به حساب می آمدند و ملت احقاق حق و حقوق شهروندي شان را به دانشجویان محول کرده بودند! 

در آن روزگاران دانشجو نقش امداد و نجات جامعه را بازي می کرد و این نقشی پذیرفتنی از سوي ملت بود. 

باید پذیرفت دانشجوی امروز مملکت به درستی و با پوسـت و گوشت و استخوان معنی و مفهوم تحقیر، سرخوردگی، افسردگی، غم، اندوه، ناامیدي و بن بست را می فهمد. 

دانشجوي امروز مملکت مجبور است به جاي درس خواندن، تن به هـر کاري بدهد تا بتواند از پس تامین هزینه هاي آن بر بیاید. 

دانشجوي امروز مملکت در گل و لاي جامعه گیر کرده و به تعبیري در به هم ریختگی جامعه هضم شده است.

دانشـجوي امروز مملکت شبیه به هر کسـی هست جزء دانشجو. دانشجوي امروز مملکت متوجه شده در فضـایی که تعهد بر تخصـص ارجحیت دارد باید به دنبال درک و شناخت روابط بر ضـوابط برود! باید به دنبال قالب پذیري باشد. 

ذهن دانشـجوي امروز مملکت پُر از معنی و مفهوم هاي وارونه است. دانشجوي امروز مملکت متوجه شده اسـت اگر پیرو این خط و یا آن خط نباشد کلاهش پس معرکه است، بنابراین فهمیده که انتهاي خط علم در یک جامعه وارونه چیزي جزء بیکاري و مهاجرت نیست! 

باید پذیرفت معنی و مفهوم دانشجویی نسبت به گذشته دچار تغییر و تبدیل اساسی شده است.

در فضایی که ادبیاتِ «هر که با من همدم است، او آدم است» جاري و ساري است، معلوم است که براي رسـیدن به مواهب مادي و معـنوي تولـیدِ خودي هاي بیخودي می کند. 

دانشجوي امروز مملکت با چشمان غیر مسـلح، واقعیت هاي پیدا و پنهان جامعه را می بیند و تصمیم می گیرد که فرار را بر قرار ترجیح دهد.

 

 

* خلیج فارس

[کد خبر:AJ37565]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم