عکس: محمد بابایی

آینه جم: باغ وحش ارم تهران پس از ماه ها تعطیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی مجددا آغاز بکار کرد.

https://www.irna.ir/sd/5f4531d9881e9ab8ebde63a8b70bc65b71ab12c9df5fe53231c856f60899d816502d3416756c76e9160cab5f5717e4e7.jpghttps://www.irna.ir/sd/f6fb9f8d76907ccf4b76efb47fe58d0bbca0c2eaf7f945ae7573787ee57f4a1b924df21055aa55a1454d398dda18d5fe.jpghttps://www.irna.ir/sd/16c697a7a494345f0b880a8abc3da1b906e1980bcb5869a8799f2951b5e403050e561954e89ecc48575bc0403a2c474d.jpghttps://www.irna.ir/sd/2b725d33444ebd7cd4f77c7a5134d0e98804da232f77104f2e78711e78838acbe4a2cef1639d4cc5e7281bdfddb32ed7.jpghttps://www.irna.ir/sd/ad764baba26cdb1faa4e6c8590abfe2951f7e7ec76e9e8fe9cd674397a345e8b64b30d602807cdd052513b6ad9f8b0da.jpghttps://www.irna.ir/sd/3b31c474d386ffc3f56d03c4afd6343b07a5669404c4e4eedd71a6c2c1558d9747c50dc2193d07a3d6802f9ae37d3ae8.jpghttps://www.irna.ir/sd/2b8d09992a7fea230bab8aa5510a4d03feb0a5f58eba40b65dccd08b260a8fc87ea547456f05d615fb71c74d68e564e3.jpghttps://www.irna.ir/sd/782d1a3a986f796d8a1164dbcacf2abcc376fd229e4d42eda011c10bf0da332193cb5d663cdbc1854af99b233448b94b.jpghttps://www.irna.ir/sd/6be99b0400a7f5f72389000d14837071794744cf21318c7485a58a95ccde57d26fb6321a2d36c13909bf15b8452c53d2.jpghttps://www.irna.ir/sd/925c8e6760d1cb5994baeff4f6d14ba8c09af15df24e57b89263a706549b9d68b582ea8b015af16c3e8ffb768f709dea.jpghttps://www.irna.ir/sd/8ac35a877e9d9e52421e4b47e8915ccfe4a74215644e55daebdd67f0afa874c1944ecc202d2505f4ca4dd67d6df3072f.jpghttps://www.irna.ir/sd/ce7694739cc2f8dd7c80445b433e4f2112e65af5af028d8fdaddf1118da17e205c7d70953421ea609d48f8f326df949b.jpghttps://www.irna.ir/sd/fed3852d29f1a417b56e3e47fe4bb5665ff60dbbb0c1fbf07efd37216179479ecb047c0582023406a89f783ec1181cea.jpghttps://www.irna.ir/sd/e7afab3b862791242470696dbed6df5c51450644ab37f945cbb7b9fcbb81fbde945c3dca71adaf26b8264774ba031755.jpghttps://www.irna.ir/sd/03cd9411cf2f05b49122a83d69d22ddf461c2a779034b875d4f353d0d9a38413afea441b5503436bf522248395e57e9c.jpghttps://www.irna.ir/sd/a358c6b8635d161a3c49f9abd30970fba28f33816d39d7d617802c602b627cb3202c74405060e7f4cbd5139383a1bbf1.jpghttps://www.irna.ir/sd/911d24eed4dac928e559d2148c72ccc447066173f34a2c6568940ca836f228b362b910121522e89d7d0f58ae84be39ea.jpghttps://www.irna.ir/sd/e8eb54963b2af67dd255db48674c2948841049ce581946d627f2146855341d36f4b4a9a7a79def91fd4bd461a66d63d9.jpghttps://www.irna.ir/sd/c29dbaf410e0a27ae2a7f7688d3203df7ea959f80a28ff58e94cbfa22f082ebbf4c93b9f3717244267fbfedfd5db38db.jpghttps://www.irna.ir/sd/52c73bab42412f324fc705c367e747cec8eade01f8b395bb8820423426710c703f1aa717e39c42ae8f3c56573c254c1d.jpghttps://www.irna.ir/sd/7f780b394da5942f23010ddffffca91d89ad386de1366240a00c67b3ec13c8d85c7569e2d05ddb868a985fcd96b838f2.jpghttps://www.irna.ir/sd/04302326b0651382321e93d79bc75e96a36374db48fdc1f51c37bc3d3c98dc1a568dfd548d0e140548d4864e346fff4a.jpghttps://www.irna.ir/sd/022c416b3a812558e05cc723ee6e0a0a31ef0c4740032c9c4235063aa29260648154031f9fb4ea4c74e9204d16510670.jpghttps://www.irna.ir/sd/96a1d599b0f1d5e0559e7f616c63fe503ecc81eb0e1783ee97105579940c80a3eb14b939f68af0cf60bfec02037d6f58.jpghttps://www.irna.ir/sd/5fd80503599c9a8cb6498c2131cbecf6d5ef6603235f47d775e5069b9961baeb12d97b16e6711f6aa9a8bfffb7d18305.jpghttps://www.irna.ir/sd/b7345e87fe64d98b06bf56297c05d3604b92214f904c3e0efa8da2029f12f704a5dc3c640348c9ffe583496b43195d67.jpghttps://www.irna.ir/sd/d405adcb1af6773c536a04f35160b9a6137b890b9a9c3da2469557d5c4863ce2ed556b93a10841bef29c50fa125069be.jpg

 
[کد خبر:AJ34789]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب