عکس: فرزانه چخماق ساز

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381159_818.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381160_929.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381161_595.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381162_715.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381163_556.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381164_254.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381165_616.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381166_613.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381167_801.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381168_226.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381169_271.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381170_785.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381171_638.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381172_655.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381173_676.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/22/3381174_664.jpg

[کد خبر:AJ28051]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب